Fotolexicon, 7e jaargang, nr. 14 (september 1990) (nl)Mattie Boom; Jan Coppens: Eduard Asser

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol07/nr14/f01nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

in Tijdschrift voor Photographie:

Het zwartsel in de photographie, 1864, p. 1-6.

De photolithographie, 1864, p. 30-35.

Photolithographie, 1864, p. 60-62.

De photolithographie, 1864, p. 95-98.

De photolithographie, 1864, p. 124-128.

(Auteur vermoedelijk Asser), Photolithographie naar Toovey te Brussel, 1864, p. 134-136.

Photo-lithographische overdruk-inkt, 1864, P-339-340.

Eigendomsregt bij voortbrengselen der photographie, 1865, p. 185-188.

De Tentoonstelling van Photographie in het Paleis van Volksvlijt, te Amsterdam, 1865, p. 305-308.

Secundaire bibliografie

Catalogus Internationale Tentoonstelling van Photographie en Heliographie, Amsterdam 1855, sub no. 1.

Auteur onbekend, Een blik op de Tentoonstelling van Photographie en Heliographie, geopend in de zalen der maatschappij Arti et Amicitiae II, in Amsterdamsche Courant 5 juni 1855.

Algemeene Kunst- en Letterbode 67 (23 juni 1855) 25, p.98.

Liste des Membres Titulaires, Correspondants et Amateurs, composant la Société francaise de Photographie au 31 décembre 1855, in Bulletin de la Société francaise de Photographie 1855, p.367.

Auteur onbekend, Assemblee Générale de la Société. Proces-verbal de la séance du 29 octobre 1858, dl. IV, 1858, p. 286-287.

Auteur onbekend, Procédé pour obtenir des positifs photographiques sur papier, a 1'encre d'imprimerie ou a 1'encre lithographique par Mr. Asser, in Bulletin de la Société francaise de Photographie 1859, p. 260.

J.A. van Eijk, Photographieën met koolzwart en photografie met drukinkt en op email, in Volksvlijt 1859, p. 245-252, 413-417.

Catalogus Tentoonstelling van Noord-Hollandsche Nijverheid en Kunst, Amsterdam 1859, p. 10.

Auteur onbekend, Photographie societies. The French Photographic Society, in The Photographic News 1 (18 februari 1859), p. 285-286.

Auteur onbekend, Method of obtaining Photographs in printing or lithographic ink, in The Photographic News 3 (2 december 1859), P- 146-147-

Auteur onbekend, Dictionary of Photography. Litho-photography, in The Photographic News 3 (9 maart 1860), p. 325.

A. Poitevin, Traite de 1'impression photographique sans sels d'argent, Parijs (Leiber) 1862.

Auteur onbekend, Mr. Asser's process of photolithography, in The Photographic News 7 (2 januari 1863), p. 12.

Notulen Bataviaasch Genootschap, dl. II, 1864, p. 16-17, 116-117.

J.A. van Eijk, Photolithographie, in Volksvlijt 1865, p. 150-153.

Auteur onbekend, Verslag van de werkzaamheden der jury van deskundigen bij de Algemeene tentoonstelling van Nederlandse nijverheid in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam in 1866 gehouden, in Volksvlijt 1867, p. 3, 89, 100.

Louis Figuier, Les Merveilles de la science, Parijs 1867, Tome III, p. 140.

J.F.T. Steenbergen, Een uitstapje naar de Tentoonstelling van Kunstnijverheid te Brussel, in october 1874 (!), in Volksvlijt 1873, p. 358.

Auteur onbekend, Tentoonstellingen-Parijs, in Volksvlijt 1878 p. 299-312.

Louis Figuier, Photographie, Den Haag 1879, p. 3l8-319.

Catalogus Tentoonstelling voor Boekhandel en Aanverwante vakken, Amsterdam 1892, sub no. 241-243.

J.A. Levy, (artikel ter gelegenheid van het 60-jarig meesterschap in de rechten van E.I. Asser), in De Amsterdammer 1 mei 1892.

Chr.J. Schuver, In memoriam Mr. E.I. Asser, 1809-1894, in Lux 6 (1 november 1894) 2, p. 68-70.

Annuaire général et international de la photographie 1895, p. 141.

G.A. Evers, Hoe de fotografie in Nederland kwam. VI. De eerste tentoonstellingen (1855 en 1858), in Lux 26 (1 september 1915) 17, p. 337.

S. Rood, Procédé Asser, in Het Tarief (27 januari 1923) 4, (10 februari 1923) 6, (17 februari 1923) 7 en (24 februari 1923) 8.

Josef Maria Eder, History of photography, New York (Columbia University Press) 1945, p. 612, 703.

R. Lécuyer, Histoire de la Photographie, Parijs 1945, p. 256.

G.W. Ovink, De Nederlandse fotolithografie honderd jaar oud. Mr. E.I. Asser en zijn procédé van 1859, in Offset 14 (19 december 1959) 25/26.

J. Geselschap, Uit de geschiedenis van de fotografie, in Amstelodamum 47 (juni 1960), p. 107-109.

I.H van Eeghen, Uit Amsterdamse dagboeken. De jeugd van Netje en Eduard Asser 1819-1833, Amsterdam (Scheltema en Holkema) 1964.

C.C.G. Quarles van Ufford, Amsterdam voor 't eerst gefotografeerd. 80 Stadsgezichten uit de jaren 1855-1870, Amsterdam z.j. (1968), p. 13-15, p. 60-61.

Helmut en Alison Gernsheim, The history of photography. From the camera obscura to the beginning of the modern era, Londen (Thames and Hudson) 1969, p. 545-546.

Foto en Film Encyclopedie, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1971, 3de geheel herz. dr., p.38.

Jan Coppens, Mr. Eduard I. Asser. Portretfotograaf in de 19e eeuw, in Foto 27 (augustus 1972), p. 30-34 (met foto's).

Jan Coppens (samenstelling), Een camera vol stilte. Nederland in het begin van de fotografie 1839-1875, Amsterdam (Meulenhoff) 1976, afb. 6, ongepag.

Ingeborg Th. Leijerzapf, Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 29, 34, 44, 64, 90.

Catalogues des Expositions organisées par la Société francaise de Photographie 1857-1876 (facsimilé), Parijs (Durier/Place) 1985, (oorspronkelijke uitgave 1859).

Jan Coppens, Laurent Roosens, Karel van Deuren, „ ...Door de enkele werking van het licht...”. Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland, 1839-1869, Antwerpen (Gemeentekrediet) 1989, p. 72, 80, 151-153, 156-158, l6l, 172-173, 260-261, 264-265, 274, 288-289.

in Tijdschrift voor Photographie:

Auteur onbekend, Maandelijksch overzigt, 1864, p. 52.

(ingezonden brief), 1864, p. 156.

Auteur onbekend, Het drukken en graveren naar photographien, 1864, p. 197-203.

L.P. van der Beek, Over het gebruik van albumine-papier bij de photolithographie, 1864, P- 281-284.

J.W. Osborne, Over de halftinten in de lithographie, september 1864, p. 313.

Auteur onbekend, Maandelijksch overzigt, 1864, p.346.

Auteur onbekend, Het gebruik der oleïne in de lithographie en photo-lithographie, aanbevolen door Mr. E.J. Asser, 1864, p. 368-370.

L.P. van der Beek, Photo-lithographie, 1865, p. 128-131.

Auteur onbekend, Maandelijksch overzigt, 1865, p. 378-379.

Auteur onbekend, Een Nieuwjaar, 1866, P-3-

Lidmaatschappen

Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1850-1883.

Société francaise de Photographie, vanaf 1855.

Redactie Tijdschrift voor Photographie, van 1864-1866.

Jury Algemeene Tentoonstelling van Nederlandsche Nijverheid en Kunst, Amsterdam, 1866.

Association Belge de Photographie, (vanaf 1875 erelid).

Helios, van 1888-1894.

Onderscheidingen

1855 Eervolle vermelding, Internationale Tentoonstelling van Photographie en Heliographie, Amsterdam.

1870 Ridder in de Belgische Leopoldsorde (naar aanleiding van het gebruik van zijn procédé voor de druk van stafkaarten van het Belgische Ministerie van Oorlog).

1878 Bronzen medaille, Wereldtentoonstelling, Parijs.

Tentoonstellingen

1855 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Internationale Tentoonstelling van Photographie en Heliographie.

1855 (g) Den Haag, Teekenakademie, Internationale Tentoonstelling van Photographie en Heliographie.

1859 (g) Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, Tentoonstelling van Noord-Hollandsche Nijverheid en Kunst.

1859 (g) Parijs, Exposition de la Société francaise de Photographie.

1865 (g) Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, Internationale Tentoonstelling van Schone Kunsten, toegepast op Industrie.

1873 (g) Brussel, Tentoonstelling van Kunstnijverheid.

1878 (g) Parijs, Wereldtentoonstelling.

1892 (g) Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, Tentoonstelling voor Boekhandel en Aanverwante Vakken.

Octrooien

1859, 21 januari, Belgisch octrooi nr. BE 7042 (Procédé de tirage des positifs photographiques, soit a 1'encre autographique, soit a 1'encre d'imprimerie); idem Frans en Engels octrooi.

1862, 8 juli, Belgisch octrooi nr. BE 12 867 (Additions au procédé de tirage des positifs photographiques, breveté en sa faveur Ie 21 janvier 1859).

Bronnen

Amstelveen/Heemstede, Familie Asser.

Amsterdam, Gemeentearchief (microfiches dagboeken).

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Collecties

Amsterdam, Rijksprentenkabinet (fotolithografieën volgens Procédé Asser).

Amsterdam, Stichting Familie Asser.

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (fotolithografieën volgens Procédé Asser).

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst (fotolithografieën volgens Procédé Asser).

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

Leiden (fotolithografieën volgens Procédé Asser).

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Eduard Asser is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie Collecties).